|  | 

Grasica u zwierząt

KOMÓRKOWY TYP REAKCJI ODPORNOŚCIOWEJ

KOMÓRKOWY TYP REAKCJI ODPORNOŚCIOWEJ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Aktywacja uczulonych limfocytów przez swoiste antygeny zdolne do wywołania komórkowego odczynu odpornościowego powoduje produkcję czynników rozpuszczalnych, które w następstwie mogą wywołać uszkodzenie lub zniszczenie obcej antygenowo tkanki. Komórkowemu typowi reakcji odpornościowej na ogół towarzyszy charakterystyczny stan gorączkowy, spowodowany uwalnianiem ciał pirogennych przez leukocyty obojętnochłonne oraz prawdopodobnie również’ przez komórki jednojądrzaste, uczestniczące w tym rodzaju reakcji. Następną wydzielaną substancją jest czynnik hamujący migrację makrofagów (MIF – Migration Inhibitory Factor). Pod wpływem tego czynnika z jamy otrzewnej oraz krwi krążącej znikają makrofagi wskutek unieruchomienia ich w miejscu odczynu komórkowego.

Mechanizm tego unieruchomienia makrofagów nie jest dokładnie znany. Uwalnianie MIF jest pierwszą reakcją eksplantowanych węzłów chłonnych świnki morskiej, wykazujących reakcję komórkową, ale nie humoralną. Produkcja MIF zależy ściśle od rodzaju antygenu. Uczulone limfocyty dla uwalniania MIF muszą być żywe i zdolne do syntezy RNA i białek, przy czym synteza MIF odbywa się jedynie w obecności specyficznego antygenu. Wyciągi komórkowe zadane swoistym antygenem nie produkują MIF. MIF jest białkiem, pojawiającym się najwcześniej w 6-8 godz. po pierwszym kontakcie z antygenem, a produkcja jego trwa 4 dni. Produkcję MIF można zahamować za pomocą inhibitorów biosyntezy białek.

Z innych substancji wydzielanych przez uczulone małe limfocyty na^ leży wymienić substancję mitogenną, która stymuluje syntezę DNA oraz transformację blastyczną limfocytów, powodując na tej drodze współdziałanie komórek torby Fabrycjusza u ptaków (lub równoważnej tkanki u ssaków) do produkcji przeciwciał poprzez transformację małych limfocytów w komórki syntetyzujące przeciwciała.

Do dalszych substancji wydzielanych przez uczulone limfocyty w procesie komórkowego odczynu odpornościowego pod wpływem zetknięcia się ze swoistym antygenem należą: substancje zwiększające przepuszczalność skóry, substancje cytotoksyczne w stosunku do komórek docelowych (komórek przeszczepu),, dzięki którym komórki te są określane mianem „komórek zabójców”, substancje podobne swymi właściwościami do interferonu oraz substancje chemotaktyczne dla komórek jednojądrzastych.

W doświadczeniach modelowych wykazano, że uczulone limfocyty wchodzą w reakcję z komórkami docelowymi. W tej reakcji uczestniczy białko zsyntetyzowane przez te komórki. Zahamowanie syntezy białka redukuje, ale nie znosi efektu cytotoksycznego, co dowodzi, że pewna ilość tego białka znajduje się już w uczulonych limfocytach, natomiast pod wpływem kontaktu ze swoistym antygenem następuje dalsza jego produkcja.

Podstawowe znaczenie dla „rozpoznawania” przez komórkę immunologicznie kompetentną jednych substancji jako własnych, a innych jako obcych mają receptory znajdujące się na powierzchni tych komórek i wchodzące w interakcję z antygenem. Obecnie sugeruje się, że te receptory w limfocytach B stanowią przeciwciała (pierwotne), syntetyzowane w komórce i następnie związane z powierzchnią błony komórkowej. Wskutek interakcji następuje indukcja do proliferacji właściwego klonu komórkowego, czego następstwem jest pełne rozwinięcie się odpowiedzi humoralnej na dany antygen. W tym aspekcie – rozpoznanie antygenu jako własnego lub obcego sprowadza się po prostu do tego, czy wśród krążących limfocytów B znajdują się komórki z odpowiednimi receptorami (wtenczas antygen jest rozpoznawany jako obcy i niszczony), czy też tych receptorów nie ma i wtenczas antygen jest tolerowany jako własny. Duże znaczenie w tym procesie ma interakcja komórek (ma- krofagi, komórki tuczne itp.), przy czym szczególnie duże znaczenie ma interakcja limfocytów T i B. Ostatnio wykazano, że limfocyty T produkują czynnik, wpływający na immunizację limfocytów B (bezpośrednio lub pośrednio), przy czym komórki B mogą ulec immunizacji nawet bez przejścia przez stadium mitozy. Dowodem, że receptory na powierzchni limfocytów B mają charakter immunoglobulin jest fakt, że surowice anty- immunoglobulinowe mogą wtórnie zahamować produkcję przeciwciał, zaś populacje limfocytów zdolne do reagowania na dany antygen mogą być selektywnie wychwytane na kolumnie zawierającej pręciki pokryte antygenem (limfocyty posiadające receptor w postaci przeciwciała w stosunku do badanego antygenu zostają związane reakcją antygen-przeciwciało i zatrzymane na kolumnie, podczas gdy pozostałe wypływają z kolumny). Trudniejszy do wytłumaczenia jest charakter receptorów limfocytów T. To zagadnienie jest jeszcze otwarte.

komorkowy-typ-reakcji-odpornosciowej

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Dietetyk to też lekarz

    Dietetyk to też lekarz

    Ktoś kiedyś powiedział, że dobry dietetyk jest jak dobry lekarz. Człowiek bowiem często unikając lekarza, udaje się do dietetyka, mówiąc mu, jakie problemy ma (oczywiście zdrowotne). Dietetyk zatem musi rozpoznać chorobę lub boleść pacjenta i skierować go na odpowiednie leczenie poprzez dietę. Specjalista tego gatunku nie przepisze nam antybiotyków, ale zaleci zmianę przyzwyczajeń żywieniowych. Jeśli

  • Problemy z alkoholem

    Problemy z alkoholem

    Alkohol jest wrogiem bardzo wielu z nas. Nie chodzi tutaj jednak o to, że niektórym ludziom nie smakuje lub jest zbyt drogi. Są to bowiem naprawdę bardzo błahe powody do tego, aby uznawać go za swojego przeciwnika. Są jednak ludzie, którzy trakcją owy napój w taki sposób z konieczności. Bywa, że jesteśmy uzależnieni od niego,